Ads 468x60px

Статут

ДПТНЗ « Камінь – Каширське ВПУ»
                                             
Статут учнівського самоврядування
 
І. Загальні положення
1. Учнівське самоврядування ДПТНЗ «Камінь – Каширське ВПУ» регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: КонституціяУкраїни; Декларація прав дитини; Конвенція ООН про права дитини; Законів "Про  про професійно – технічну освіту", "Об'єднання громадян".
2.Учнівське самоврядування це учнівський парламент, співпрацює з різними громадськими  організаціями і об'єднаннями, на батьківських засадах сувернітету, толерантності, партнерства, гласності, демократизації.
ІІ. Мета і завдання
Головною метою учнівського самоврядування є забезпечення права учнів на прийняття самостійних, незалежних рішень,що спонукає учнівську молодь активно діяти в межах шкільного життя.
1. Головними завданнями учнівського самоврядування є :
–       Забезпечення різнобічного розвитку, самовдосконалення, самореалізації на благо училища, Батьківщини.
–       Виховання  шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної  мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй.
–       Формування і розвиток соціально зрілої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям самосвідомості особистості, підготовленої допрофесійного самовизначення.
–       Виховання в учнів поваги до  Конституції України, державних символів України , прав і свобод людини і громадянина, почуття  власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії,  свідомого ставлення до обов’язків  людини і громадянина.
–       Розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду.
–       Реалізація прав учнів на вільне формування політичних  і світоглядних переконань.
–       Виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян, як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя ,збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів.
–       Сприяння реалізації інтересів, можливостей, бажань учнів.
–       Забезпечення узгодженості інтересів учнів та педагогічних працівників.
-  Формування  активної ініціативної особистісті, здатної приймати нестандартні рішення.
ІII.Права та обовязки
1. Учасники  самоврядування планують свою роботу самостійно, відповідно до загальноучилищного плану. У плані роботи відображаються найголовніші питання  його діяльності та визначаються перспективи майбутнього розвитку. План роботи затверджується президентом учнівського самоврядування та директором училища .
2. Учасниками учнівського самоврядування є учні училища.
3. Права та обов’язки їх визначаються цим статутом.
4. Учні, які входять до складу учнівського самоврядування  мають право на:
1.      доступ до інформації  усіх галузей  знань; брати участь у різних заходах науково – практичної діяльності: конференціях, олімпіадах, інших позаурочно – виховних заходах.
2.      Брати участь  у роботі  інших органів  громадського самоврядування училища.
3.      Брати участь в обговоренні  і вносити власні пропозиції  щодо організації роботи учнівського самоврядування.
4.      Брати участь  у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих групах , студіях , клубах за інтересами.
5. Учні зобов’язані:
1.      дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;
2.      виконувати покладені на них відповідні зобов’язання;
3.      дотримуватися наказів та розпоряджень учнівського самоврядування. моральних та етичних норм;
-       брати посильну та активну участь  у різних видах трудової  та виховної діяльності.
6.Учасниками учнівського самоврядування можуть бути особи з високими  моральними якостями, належним рівнем успішності та здібністю працювати в команді.
7. Учасники учнівського самоврядування зобов’язані   :
-       забезпечувати належний рівень функціонування учнівського самоврядування;
-       сприяти зростанню іміджу училища;
-       настановленнями, особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі, українського менталітету;
-       виховувати в учнів  повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України   
8. Учасники учнівського самоврядування мають право:
-       обирати  і бути обраними до органів учнівського самоврядування ;
-       керувати учнівськими об’єднаннями , гуртками та секціями за інтересами;
-       сприяти покращенню матеріально – технічної бази училища;
-       брати участь в організації навчально – виховного процесу училища.
9.Вищим органом учнівського самоврядування  є учнівська рада, яку скликають двічі на рік .
  10 .Виконавчим органом самоврядуванням є училищний  парламент, який обирають на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів кожною групою.
11.Стуктуру та склад органів учнівського самоврядування обговорюють і затверджують на учнівській конференції, педагогічним  колективом,шляхом відвкритого голусування.
12.Головою ради учнівського колективу може бути учень, якого обирають таємним голосуванням учні училища.
  13.Форми діяльності міністерств , учнівських об'єднань визначають на засіданнях учнівського парламенту .
IVОргани управління  учнівського  самоврядування

1.       Вищим органом  учнівського самоврядування є загально Учнівська Рада, яка скликається два рази на рік.
2.      Функції керування учнівським самоврядуванням покладено на  Президента.                  
3.        Президент може бути учень училища, який є високорозвиненою особистістю та прикладом для наслідування інших.
4.      Президент:
Обирається  шляхом загально училищних виборів терміном  на два роки.
5.      Заступник Президента з питань роботи міністерств затверджується учнівською радою.
6.      Учнівська Рада:
Ø  вирішує найвагоміші проблеми навчально – виховного характеру;
Ø  обирає склад кабінету міністрів;
Ø  заслуховує звіти президента,  голів міністерств;
Ø  розглядаються питання дій учнівського самоврядування .
7. Учнівська Рада
Скликається президентом. Засідання Ради  є правомочним, якщо  у ньому  бере участь не менше двох третин її членів. Рішення Ради приймається простою більшістю  голосів присутніх  на засіданні її членів.
У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос президента.
8. Метою діяльності Ради є:
Ø  сприяння  демократизації навчально – виховного процесу;
Ø  об’єднання  зусиль учнівського  і педагогічного колективів з батьками щодо вдосконалення навчально – виховного процесу в училищі;
Ø  формування позитивного іміджу та демократичного  стилю училища;
Ø  підвищення ролі учнів у вирішенні питань пов’язаних з організацією навчально виховного процесу.
9. Основними завданнями ради є:
підвищення ефективності навчально – виховного процесу у взаємодії трикутника : учні, педагоги, батьки;
інші функції відповідно до визначеної проблеми.
V.  Кабінет міністрів

1. Виконує роль виконавчого органу учнівського самоврядування. Очолюєтьсязаступником Президента з питань роботи міністерств, що затверджується строком на два роки.
2. Кабінет міністрів:
-  вносить на розгляд Учнівської Ради , засідання учнівського самоврядування пропозиції щодо зміцнення навчально – виховної , наукової , культурно – спортивної бази училища;
-  залучає додаткові джерела;
-  стимулює творчий підхід  до вирішення нагальних проблем учнівського самоврядування;
-  підводить щосеместрові підсумки роботи  учнівського самоврядування.
Робота кабінету міністрів реалізується  через діяльність  міністерств.
3. Міністерство освіти утворюють.
• Міністр освіти (є відповідальним за діяльність міністерства)
• Відділ освіти (забезпечує роботу міністерства по окремим напрямкам)
• Навчальний центр та сектор “ Знання” (здійснює постійний контроль за успішністю учнів в разі потреби організовує допомогу учням які
не встигають).
4. Міністерство дозвілля і культури.
• міністр культури (є відповідальним за діяльність, роботу міністерства).
• Відділ культури забезпечує роботу міністерства по окремим справам.
• Центр творчого розвитку та сектор “ Дозвілля”  здійснюють основні завдання культурного сектору (організовують дозвілля, сприяють проведенню вечорів, вечорниць, екскурсій, К.В.К... )
  5.  Міністерство інформації
• здійснює інформаційно – просвітницьку роботу серед учнів через училищну пресу;
• проводить роботу, спрямовану на формування всебічно і гармонічно розвинутої особистості;
• бере участь у проведенні заходів, лекцій, читань різнобічного тематичного плану.
  Структура міністерства інформації.
Редколегія  (міністр, радники).
• спрямовує діяльність міністерства, координує його роботу.
          Центр зв’язку.
• забезпечує роботу міністерства в окремих справах.
Прес центр – координуючий центр всіх інформаційних служб: поліграфічний відділ (відділ оформлення), фітовідділ, відділ реклами.
     Склад прес центру утворюють: головний редактор, редактори окремих відділів, кореспонденти, художники.
Форми роботи прес центру.
• газета (своєрідний літопис училища).
• прес – бюлетень (терміновий випуск міні газети підсумкового змісту).
• фотогазета (шкільна газета може носити характер звіту про конкурси, свята, фестивалі, спортивні заходи тощо).
• рекламний вісник.
6. Спортивно – оздоровче міністерство
Міністерство  декларує
• міністр спорту очолює відділ спорту є відповідним за роботу міністерства.
• спортивний центр  забезпечує роботу міністерства в окремих напрямах.
Сектор  спорту організовує і проводить спортивно – масову роботу, оперативні змагання, в тому числі так звані “козацькі забави”, залучає учнів до участі в роботі спортивних секцій.
7.      Міністерство екології та праці.
• міністр екології та праці  (є відповідальнім за діяльність міністерства)
• Відділ праці та екології (забезпечує роботу міністерства в окремих напрямах)
• Центр корисних справ (надає допомогу по збереженню училищного майна)
• гуртки (імідж, сучасне моделювання, ремісник) 
 

Для того, що мати майбутнє, необхідно бути готовим робити щось нове сьогодні.

Найсильніший той, хто має силу керувати самим собою.

Учнівське самоврядування - це шлях до цікавого, самостійного життя.

 
Blogger Templates